Juridische kennisgeving & Privacy Celside

1. Identiteit

De website https://www.celside.com (hierna te noemen de “Website”) is uitgegeven door SFAM (hierna te noemen “SFAM”). SFAM – handelende onder de naam Celside Insurance – Société par Action Simplifiée (vereenvoudigde vennootschap op aandelen) met een kapitaal van 20 000 000 € – 23/25 Avenue Kléber – 75116 Parijs – Frankrijk, geregistreerd in het Franse handelsregister RCS de PARIS onder n° 424 736 213, en ingeschreven als verzekeringsmakelaar bij ORIAS onder n° 10 053 831 (www.orias.fr), intracommunautaire BTW nummer: FR 64 424736213. SFAM oefent de activiteit van verzekeringsbemiddeling in België uit in het kader van het recht van vrije vestiging en het vrij verrichten van diensten, met een nevenvestiging te de Meeûssquare 35, 1000 Brussel.

2. Contact

Tel. 050 93 08 10

Contactformulier: Formulier.

3. Directeur van publicatie

De heer Kilani FEGAIER.

4. Functionaris voor gegevensbescherming (FG)

Celside heeft een functionaris voor gegevensbescherming of Data Protection Officer (hierna « DPO ») aangesteld. U kunt contact opnemen met de DPO per e-mail op het adres: dpo.be@hubside.eu of per post op het adres: 1 RUE CAMILLE CLAUDEL CS10141 26104 ROMANS/ISÈRE CEDEX – FRANKRIJK.

Om uw rechten op grond van de regelgeving inzake gegevensbescherming uit te oefenen of hier meer informatie over te verkrijgen, kunt u contact opnemen via dit contactformulier Formulier of een brief sturen op het bovenstaande adres. U kunt hier eveneens meer informatie te verkrijgen door het privacybeleid op onze website te raadplegen.

5.  Hosting en creatie

De Website is gemaakt door INDEXIA Développement, statutair gevestigd en kantoorhoudende te Frankrijk aan 23/25 Avenue Kléber, 75116 Parijs.

De Website wordt gehost door OVH SAS, statutair gevestigd en kantoorhoudende te Frankrijk aan 2 rue Kellerman, 59100 Roubaix, Frankrijk. Tel: +33 9 72 10 10 07.

6. Intellectueel eigendom – hyperlinks

6.1 Intellectueel eigendom

Deze Website omvat alle informatietechnologische elementen (waaronder de software, IT-ontwikkelingen, webpagina’s, tevens inhoudende (computer)programma’s en bron- en objectcode, domeinnamen, voorbereidende ontwerpwerkzaamheden, specificaties, bestekken en voorbereidende studies, gebruikersinformatie, databank), de huisstijl en/of grafische vormgeving (met inbegrip van projecten, modellen, prototypes, tekeningen en schema’s), de inhoud (waaronder tekstuele, grafische, geluids-, fotografische en multimedia elementen) de functionaliteiten en alle daaraan verbonden rechten en verplichtingen. De Website is de exclusieve eigendom van SFAM. Alle rechten van reproductie of representatie zijn enkel voorbehouden aan SFAM.

De Website en alle voornoemde elementen zijn beschermd door de bepalingen van het Wetboek van economisch recht betreffende intellectueel eigendom en de toepasselijke wetgeving, voor de volledige duur van de wettelijke bescherming, overal ter wereld.

Gebruikers van de Website (hierna te noemen « Gebruikers ») krijgen een niet-exclusief, niet-overdraagbaar en persoonlijk recht om de Website en de gegevens op de Website voor strikt privégebruik te raadplegen en te bekijken. Het aldus verleende recht bestaat uit:

 • het recht van toegang tot de verschillende pagina’s van de Site en, indien van toepassing, tot de platforms;
 • het recht om de gegevens en informatie op de Site online te raadplegen.

Elke gehele of gedeeltelijke reproductie, weergave, openbaarmaking, overname, gebruik, wijziging, bewerking, vertaling, verspreiding of gebruik voor marketingdoeleinden van de Website of de elementen daarvan, op welke wijze of via welk medium (papier, digitaal,…..) dan ook, is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SFAM derhalve verboden, op straffe van schending van auteursrecht, tekeningen of modellenrecht, merkenrecht en/of databankenrecht.

In het bijzonder stelt elk niet uitdrukkelijk toegestaan gebruik van de Website, van deze elementen, handelsmerken of logo’s, ongeacht of ze toebehoren aan SFAM of aan derden, de gebruiker van de Website bloot aan strafrechtelijke en/of burgerrechtelijke vervolging.

Eenieder die SFAM wil informeren over de aanwezigheid van schadelijke of illegale informatie of inhoud, in het bijzonder de schending van de intellectuele eigendomsrechten van een derde of strijdigheid met wet- en regelgeving, kan dit doen door verzoek in te dienen via het volgende Formulier.

6.2 Hyperlinks

De Website kan hyperlinks en andere promotionele elementen (banners, video’s….) bevatten die verwijzen naar bronnen of websites beheerd door derden en die niet in eigendom zijn van of beheerd worden door SFAM.

SFAM heeft geen zeggenschap over de inhoud van websites of de handelswijze van derden en wijst alle verantwoordelijkheid in dit verband van de hand. SFAM kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de wettigheid, de juistheid, de volledigheid of de kwaliteit van de inhoud van deze internetsites, en het feit dat informatie op deze sites voorkomt op of toegankelijk is via de Website leidt geenszins tot haar aansprakelijkheid.

De gebruiker mag in geen geval hyperlinks op de Website plaatsen, noch de inhoud van deze links geheel of gedeeltelijk overnemen, zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke en voorafgaande toestemming van SFAM.

7. Persoonsgegevens

7.1 Toepassingsgebied – Definitie

Deze bepalingen zijn van toepassing op elke verwerking van persoonsgegevens via de Website.  Ze zijn tevens van toepassing op de gebruikers van de Website teneinde hen te informeren met betrekking tot het gebruik en de bescherming van hun persoonsgegevens.

Onder de volgende begrippen wordt verstaan:

 • Een persoonsgegeven is alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, direct of indirect, zoals een achternaam, een voornaam, een geboortedatum, een postadres, een e-mailadres of een IP-adres.
 • Een verwerking van persoonsgegevens is elke bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens;
 • De verwerkingsverantwoordelijke is rechtspersoon die, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.
 • De Verwerker is de rechtspersoon die ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt.
 • De ontvanger is een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan, al dan niet een derde, aan wie/waaraan de persoonsgegevens worden verstrekt.
 • De Betrokkene is een natuurlijke persoon of rechtspersoon van wie persoonsgegevens worden verwerkt. Het betreft de gebruikers van de Website.

7.2 Identeit Verwerkingsverantwoordelijke

In het kader van het gebruik van de Website kan SFAM, als verwerkingsverantwoordelijke, gehouden zijn persoonsgegevens te verzamelen en te verwerken onder de hierna uiteengezette voorwaarden en terzake de hierna gespecificeerde doeleinden.

7.3 Methode verzameling persoonsgegevens / verplicht of facultatief karakter van verzameling

De door SFAM verzamelde persoonsgegevens zijn strikt noodzakelijk tot het nagestreefde doel.

SFAM streeft ernaar de verzamelde gegevens tot een minimum te beperken en deze up-to-date te houden middels de vergemakkelijking van de uitoefening van de rechten van betrokkenen. SFAM zorgt ervoor dat de door haar verwerkte Persoonsgegevens worden bijgewerkt met inachtneming van de onderstaande doeleinden.

SFAM verzamelt geen persoonsgegevens zonder medeweten van de betrokkenen. Zij past bovendien het beginsel van evenredigheid en relevantie van de verzamelde gegevens toe en verbindt zich ertoe deze beginselen te respecteren.

SFAM verzamelt en vraagt nimmer opzettelijk persoonsgegevens van minderjarigen (jonger dan 18 jaar).

Persoonsgegevens kunnen worden verzameld tijdens het online browsen, in het bijzonder via de contactformulieren op de Website. Wanneer het verplicht is informatie / gegevens te verstrekken teneinde het verzoek te verwerken of – in het bijzonder vanwege een contractuele, wettelijke of reglementaire verplichting – gaat dit verzoek vergezeld van een onderscheidend teken zoals een asterisk (*). Voor wat betreft de velden van een formulier die niet verplicht ingevuld hoeven te worden, wordt de keuze overgelaten aan de betrokkene. Indien de zogenaamde « verplichte » gegevens niet zijn verstrekt zijn of onjuist zijn, kan het zijn dat SFAM niet ingaat op het verzoek van de betrokkene middels het betreffende formulier.

7.4 Verwerkingsdoeleinden – Rechtsgrondslagen

De verwerking van persoonsgegevens wordt verricht in overeenstemming met de AVG, de Franse wet ‘Loi Informatique et Libertés’ van 6 januari 1978, en de normen van de Nationale Commissie voor Informatica en Vrijheden (CNIL). Ze worden verzameld en verwerkt voor expliciete en gerechtvaardigde doeleinden. De door SFAM verzamelde persoonsgegevens via het gebruik van de Website, worden verwerkt om:

 • Contactverzoeken te beantwoorden en/of informatie toe te sturen;
 • Een goede werking van de Website te garanderen;
 • Een voldoende veiligheidsniveau te garanderen;
 • Statistieken van publieksmeting te ontwikkelen en onderzoek te verrichten.

De verwerking van persoonsgegevens, in het kader van de hiervoor genoemde doeleinden, is dan wel gebaseerd op de toestemming van de betrokkene, dan wel op het gerechtvaardigd belang van de gegevensbeheerder om, voor zover van toepassing, te voldoen aan wettelijke of reglementaire verplichtingen.

7.5 Categorieën verzamelde persoonsgegevens

De categorieën persoonsgegevens, die door SFAM verwerkt worden in het kader van de hieronder beschreven doeleinden, betreffen:

 • Identificatiegegevens en professionele gegevens met betrekking tot samenwerkend partners, zoals: achternaam, voornaam, e-mail, telefoonummer, naam onderneming samenwerkend partner, functie binnen de onderneming
 • Inloggegevens en cookies: logbestanden (logs)

7.6 Duur opslagperiode

De duur van de opslagperiode van persoonsgegevens door SFAM is wisselend en wordt bepaald door verschillende criteria, waaronder :

 • Het doeleinde waarvoor de persoonsgegevens gebruikt worden. SFAM dient bijvoorbeeld de gegevens te bewaren gedurende de periode die benodigd is voor de uitvoering van het behandelgerelateerde doeleinde, zijnde 3 jaar;
 • Wettelijke verplichtingen: uit wet- en regelgeving kan een minimale opslagperiode voorschrijven gedurende welke SFAM gehouden is de gegevens op te slaan.

De formulieren van gegevensverwerking specificeren de opslagperiode van de betreffende gegevens.

7.7 Ontvanger persoonsgegevens

De door SFAM verzamelde en verwerkte persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan:

 • personen die daartoe zijn aangewezen door de Verwerkingsverantwoordelijke, aan de ondernemingen van de groep, aan haar samenwerkend partners of aan subcontractanten.
 • derden die handelingen verrichten terzake het beheer van de Website, dan wel om te voldoen aan de wettelijke en wettelijke of reglementaire verplichting van de verwerkingsverantwoordelijke.

De persoonsgegevens die SFAM als verantwoordelijke voor de verwerking verzamelt, worden opgeslagen en verwerkt in Frankrijk of in ruimere zin in Europa. Sommige van de partners van SFAM, ontvangers van gegevens in het kader van de uitvoering van het contract, kunnen zich buiten de Europese Unie bevinden op basis van een adequaatheidsbesluit of onderhandelde contractvoorwaarden.

7.8 Gegevensbeveiliging

Er wordt een gegevensbeschermingsbeleid (PSSI) gevoerd passend bij de aard van de gegevens en de aard van onze activiteiten.

SFAM verbindt zich ertoe alle maatregelen te nemen om een ​​voldoende niveau van gegevensbescherming te waarborgen en zal in dit kader passende technische en organisatorische maatregelen teneinde een voldoende beveiligingsniveau te waarborgen, afhankelijk van de verwerkingsdoeleinden en de bijbehorende risico’s.

SFAM zal de benodigde veiligheidsmaatregelen treffen om het risico van de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte gegevens, hetzij per ongeluk hetzij onrechtmatig, te verminderen. In dit kader vereist zijn eveneens van haar subcontractanten om passende technische en organisatorische maatregelen te treffen teneinde een voldoende beveiligingsniveau te waarborgen, afhankelijk van de verwerkingsdoeleinden en de bijbehorende risico’s.

In het kader van de beveiliging van haar website maakt SFAM gebruik van captcha-technologieën van Google om de beveiliging van de meest gevoelige toegangspunten te versterken.

De persoonsgegevens die nodig zijn voor het legitieme belang van de onderneming om de site te beveiligen, worden daarom door deze leverancier verzameld. De persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de huidige Belgische en Europese wetgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en persoonsgegevens.

7.9 Rechten betrokkenen

De Persoon die betrokken is bij de gegevensverwerking door SFAM, in zijn hoedanigheid van Verwerkingsverantwoordelijke, kan, onder de voorwaarden en beperkingen van de geldende regelgeving inzake gegevensbescherming, de volgende rechten uitoefenen:

 • Recht van inzage: De betrokkene heeft het recht om uitsluitsel te verkrijgen over het al dan niet verwerken van hem betreffende persoonsgegevens en, voor zover dat het geval is, om inzage te verkrijgen van die persoonsgegevens en de informatie te ontvangen zoals uiteengezet in artikel 15 van de AVG. Op verzoek kan een kopie van de verwerkte persoonsgegevens aan de betrokkene worden verstrekt.
 • Recht op rectificatie: De betrokkene heeft het recht om rectificatie van hem betreffende onjuiste persoonsgegevens, alsmede het recht vervollediging van onvolledige persoonsgegevens te verkrijgen, onder meer door een aanvullende verklaring te verstrekken.
 • Recht op gegevenswissing: De betrokkene heeft het recht de wissing van hem betreffende persoonsgegevens te verkrijgen indien een van de volgende gevallen zich voordoet:
  • De persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins verwerkt;
  • De betrokkene trekt de toestemming waarop de verwerking berust, in en er is geen andere rechtsgrond voor de verwerking;
  • De betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking, en er zijn geen prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking, of de betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking voor direct marketingdoeleinden;
  • De persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt door de Verwerkingsverantwoordelijke of één van haar subcontractanten;
  • De persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting. In overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving is dit recht op gegevenswissing niet van toepassing wanneer de verwerking van persoonsgegevens met name noodzakelijk is:
  • voor de naleving van een wettelijke verplichting die verwerking vereist waarin wordt voorzien door het Unierecht of door het recht van de lidstaat waaraan de Verwerkingsverantwoordelijke onderworpen is;
  • voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen.
 • Recht op beperking van de verwerking: De betrokkene heeft het recht de beperking van de verwerking te verkrijgen indien een van de volgende elementen van toepassing is:
  • De juistheid van de persoonsgegevens wordt betwist;
  • De verwerking onrechtmatig is en de betrokkene zich verzet tegen het wissen van de persoonsgegevens en in de plaats daarvan verzoekt om beperking van het gebruik ervan;
  • De Verwerkingsverantwoordelijke heeft de persoonsgegevens niet meer nodig voor de verwerkingsdoeleinden, maar de betrokkene heeft deze nodig voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;
 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid: De betrokkene heeft het recht om de hem betreffende persoonsgegevens, die aan SFAM zijn verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen, zodat hij ze gemakkelijk kan bewaren of kan overdragen naar een ander informatiesysteem, om hergebruik voor persoonlijke doeleinden mogelijk te maken.
 • Recht van Bezwaar: De betrokkene heeft te allen tijde het recht om vanwege met zijn specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden. De verwerkingsverantwoordelijke staakt de verwerking van de persoonsgegevens tenzij hij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking aanvoert die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene. De persoonsgegevens worden niet meer voor deze doeleinden verwerkt tenzij SFAM een legitieme en dwingende reden rechtvaardigt zoals bedoeld in artikel 21 van de AVG.
 • Recht intrekken toestemming: De betrokkene heeft het recht de toestemming te allen tijde in te trekken indien de gegevensverwerking hierop berust.
 • Recht om te bepalen wat er bij overlijden met de persoonsgegevens gebeurt: De betrokkene heeft het recht om algemene of specifieke richtlijnen vast te stellen met betrekking tot de opslag, de wissing en de verstrekking van zijn persoonlijke gegevens na overlijden.
 • Recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit: De betrokkene heeft de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de dienen bij een toezichthoudende autoriteit (GBA of CNIL) indien de Betrokkene meent dat de verwerking niet in overeenstemming met de AVG is uitgevoerd.

7.10. Uitoefening Rechten

Indien de betrokkene één voornoemde rechten uit wil oefenen of informatie zijn gegevens wil verkrijgen, kan hij op één van de volgende wijzen contact op te nemen met SFAM, onder vermelding van zijn voor- en achternaam en zijn contactgegevens:

 • Per post: SFAM – De Meeûssquare 35 1000 Brussel
 • Via het contactformulier: Formulier.

SFAM behoudt zich het recht voor om de identiteit van de Betrokkene te verifiëren.

Overeenkomstig de geldende wettelijke bepalingen zal SFAM de informatie en/of de maatregelen die naar aanleiding van het verzoek van de gebruiker zijn genomen, zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen een maand na ontvangst van het verzoek, verstrekken. Deze termijn kan met twee maanden worden verlengd vanwege de complexiteit van het verzoek of het aantal te verwerken verzoeken. De gebruiker zal hiervan op de hoogte worden gebracht. In geval van weigering van inwilliging van het verzoek, stelt SFAM de gebruiker in kennis van de redenen hiervan en de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit (GBA).

In geval van een verzoek om verwijdering of beperking van gegevensverwerking deelt SFAM de gebruiker mee dat hij geen toegang meer heeft tot de Dienst en de bijbehorende functionaliteiten.

De betrokken persoon erkent dat SFAM noch de vertrouwelijkheid noch de verwijdering kan garanderen van persoonsgegevens die de betrokken persoon publiceert of meedeelt op de website en in het bijzonder bij het gebruik van het forum. Elke gebruiker is als enige verantwoordelijk voor alle gevolgen die verband houden met de vrijwillige publicatie van persoonsgegevens, en in het bijzonder van zijn e-mailadres of telefoonnummer.

Er wordt ook gespecificeerd dat elke persoon zich gratis kan inschrijven op de bel-me-niet-meer-lijst tegen telefonische werving. Ga voor meer informatie naar www.dncm.be.

8. Cookies

Tijdens het bezoek van de Website, kan informatie met betrekking tot de navigatie van de terminal (computer, tablet, smartphone, etc.) van de gebruiker worden opgeslagen in tijdelijke tekstbestanden, zogenaamde ‘Cookies’.

Wat zijn cookies?

Een cookie is een tekstbestand, meestal bestaande uit letters en cijfers, dat op een terminal wordt geplaatst tijdens het bezoek van een website. Een cookie stelt de uitgever in staat het terminal waarop het wordt opgeslagen te identificeren. Sommige cookies zijn essentieel voor het gebruik van de Website, anderen zijn bedoeld om de weergegeven inhoud te optimaliseren. Een gebruiker kan, op elk gewenst moment, de installatie van cookies weigeren door zijn browser-instellingen aan te passen. Dit kan echter bepaalde functionaliteiten van de Website beperken of verslechteren.

Door wie kunnen cookies geplaatst worden en voor welke doeleinden?

De op de Website gebruikte cookies kunnen door SFAM en door de door haar ingeschakelde dienstverleners, met inbegrip van Google en Cloudflare, worden geplaatst. Cookies hebben verschillende doeleinden. De cookies die op de Website gebruikt worden, hebben de doeleinden zoals hierna uiteengezet.

Sociale cookies (links)

De Website bevat links naar computerapplicaties van derden, die de gebruiker in staat stellen de inhoud van onze Website te delen met andere mensen of aan andere mensen kenbaar te maken.

Dit is met name het geval bij:

 • sociale media knoppen (Twitter, Facebook, Linkedin en Viadeo)
 • twitterlijsten (Twitter)

Deze functionaliteiten maken gebruik van cookies van derden die rechtstreeks door de betreffende computerapplicatie zijn geplaatst.

Door dit soort applicatieknoppen kunnen sociale media het navigatiegedrag van de gebruiker op onze Website volgen op het moment dat de account van de gebruiker actief is op zijn terminal (open sessie) gedurende de navigatie op onze Website. Bij het eerste bezoek van de Website, wordt de gebruiker middels een banner geïnformeerd over de aanwezigheid van cookies en gevraagd het gebruik van cookies te weigeren of te accepteren.

SFAM wijst de gebruiker er op dat zij geen enkele controle heeft over de door sociale media gebruikte procedures om informatie over het navigatiegedrag van de gebruiker in te winnen op de Website en de persoonsgegevens waarover zij beschikken. SFAM raadt de gebruiker aan om het privacybeleid van deze sociale media te raadplegen om meer te weten te komen over de gebruiksdoeleinden, met name de reclamedoeleinden, van de navigatiegegevens die via deze applicatieknoppen verzameld worden.

Beheer van cookies

U kunt uw toestemming te allen tijde wijzigen of intrekken door gebruik te maken van de volgende links : wijzig mijn toestemming ; trek mijn toestemming in.

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren. De gebruiker kan cookies echter weigeren of uitschakelen door aanpassing van de browserinstellingen. Het uitschakelen van cookies kan leiden tot een verminderde functionaliteit van de Website.

Browser cookies

De configuratie van elke browser is anders. Voor meer informatie en wijziging van de cookie-instellingen, wordt de gebruiker aangeraden de help-sectie van de browser te raadplegen:

Meer informatie over cookies

Bij  de GBA te Brussel kan de gebruiker meer informatie krijgen terzake het identificeren, blokkeren en verwijderen van cookies en volgtechnologieën: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/.

9. Beleid beheer belangenconflicten

Om het volledige beleid inzake belangenconflicten te bekijken: klik hier.

10. Misbruik melden

De Gebruiker wordt verzocht contact op te nemen met SFAM bij constatering van abnormaal gedrag, illegale activiteiten dan wel schadelijke of illegale informatie.

Misbruik kan per e-mail worden gemeld via het volgende Formulier onder opgave van de reden van signalering en verstrekking van alle informatie en documenten die voor een goed begrip van de situatie van belang kunnen zijn.

11. Toepasselijk recht

De Website valt onder het Belgisch recht.

Laatste site-update : 27/07/2023

050 93 08 10
lokaal tarief

Onze adviseurs helpen u van maandag tot vrijdag van 09.00 u. tot 19.00 u.