Juridische kennisgeving & Privacy Celside

1. Identiteit

De website https://www.celside.com (hierna te noemen de “Website”) is uitgegeven door SFAM (hierna te noemen “SFAM”). SFAM – handelende onder de naam Celside Insurance – Société par Action Simplifiée (vereenvoudigde vennootschap op aandelen) met een kapitaal van 20 000 000 € – 23/25 Avenue Kléber – 75116 Parijs – Frankrijk, geregistreerd in het Franse handelsregister RCS de PARIS onder n° 424 736 213, en ingeschreven als verzekeringsmakelaar bij ORIAS onder n° 10 053 831 (www.orias.fr), intracommunautaire BTW nummer: FR 64 424736213.

2. Contact

Tél. 050 93 08 10 Adresse e-mail : afdelingkwaliteit@sfam.eu

3. Directeur van publicatie

De heer Kilani FEGAIER

4. Functionaris voor gegevensbescherming (FG)

De heer Julien MATHIEU

5.  Hosting

De Website is gemaakt door INDEXIA Développement, statutair gevestigd en kantoorhoudende te Frankrijk aan 23/25 Avenue Kléber, 75116 Parijs.

De Website wordt gehost door OVH SAS, statutair gevestigd en kantoorhoudende te Frankrijk aan 2 rue Kellerman, 59100 Roubaix, Frankrijk. Tel: +33 9 72 10 10 07

6. Intellectueel eigendom

Deze Website omvat alle informatietechnologische elementen (waaronder de software, IT-ontwikkelingen, webpagina’s, tevens inhoudende (computer)programma’s en bron- en objectcode, domeinnamen, voorbereidende ontwerpwerkzaamheden, specificaties, bestekken en voorbereidende studies, gebruikersinformatie, databank), de huisstijl en/of grafische vormgeving (met inbegrip van projecten, modellen, prototypes, tekeningen en schema’s), de inhoud (waaronder tekstuele, grafische, geluids-, fotografische en multimedia elementen) de functionaliteiten en alle daaraan verbonden rechten en verplichtingen.

De Website is de exclusieve eigendom van SFAM. Alle rechten van reproductie of representatie zijn enkel voorbehouden aan SFAM.

Elke gehele of gedeeltelijke reproductie, weergave, openbaarmaking, overname, gebruik, wijziging, bewerking, vertaling, verspreiding of gebruik voor marketingdoeleinden van de Website of de elementen daarvan, op welke wijze of via welk medium (papier, digitaal,…..) dan ook, is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SFAM derhalve verboden, op straffe van schending van auteursrecht, tekeningen of modellenrecht, merkenrecht en/of databankenrecht. De logo’s, merken en iconografische elementen die verband houden met ander bedrijven en producten, en worden weergegeven op de Website, zijn de eigendom van de respectievelijke bedrijven, de auteurs en/of andere rechthebbenden.

Eenieder die SFAM wil informeren over de aanwezigheid van schadelijke of illegale informatie of inhoud, in het bijzonder de schending van de intellectuele eigendomsrechten van een derde of strijdigheid met wet- en regelgeving, kan dit doen door een gedetailleerde e-mail te sturen naar het volgende adres: afdelingkwaliteit@sfam.eu.

De Website kan hyperlinks en andere promotionele elementen (banners, video’s….) bevatten die verwijzen naar bronnen of websites beheerd door derden en die niet in eigendom zijn van of beheerd worden door SFAM. SFAM heeft geen zeggenschap over de inhoud van websites of de handelswijze van derden en wijst alle verantwoordelijkheid in dit verband van de hand. SFAM kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud van deze websites. Het feit dat informatie van deze websites vermeld staat op de Website, leidt niet tot aansprakelijkheid van SFAM.

De gebruikers van de Website zijn zelf verantwoordelijk voor en aanvaarden zelf alle risico’s die voortvloeien uit de raadpleging en het gebruik van deze websites beheerd door derden.

7. Persoonsgegevens

Gegevensverzameling en verwerkingsdoeleinden

Bij het gebruik van de diensten en functionaliteiten van de Website verzamelt SFAM, als verwerkingsverantwoordelijke, informatie over de gebruikers van de diensten van SFAM (hierna: Diensten).

Met betrekking tot het beheer van de Website is SFAM, als verwerkingsverantwoordelijke, gehouden om informatie te verzamelen over de gebruikers van de Diensten op de Website. Dit betreft onder andere de volgende gegevens:

 • voornaam;
 • achternaam;
 • geslacht;
 • e-mail;
 • postadres;
 • telefoonnummer;
 • contractnummer of inloggegevens;
 • IMEI-nummer of serienummer;
 • informatie met betrekking tot omstandigheden van de schadeaangifte, welke informatie tevens gegevens kunnen bevatten terzake de privé en/of zakelijke omstandigheden van de gebruiker;
 • nationale identiteitskaart.

De gebruiker wordt geïnformeerd over het facultatieve of verplichte karakter van zijn antwoorden. De verplicht te verstrekken gegevens worden gekenmerkt door een onderscheidingsteken, zoals een asterisk (*).

Gegevens verzameld middels het contactformulier zijn benodigd ten behoeve van de verwerking van verzoeken van de gebruikers.

Gegevens verzameld bij het inloggen op het deel « meld-een-schade » zijn nodig om de gebruiker in staat te stellen in te loggen op zijn account, gebruik te maken van alle functionaliteiten van de Website en gebruik te kunnen maken van de bij SFAM aangegane verzekeringsdekking en eventuele aanvullende diensten.

Deze informatie is bestemd voor SFAM, andere ondernemingen van de groep van ondernemingen waartoe SFAM behoort, alsmede andere ondernemingen die betrokken kunnen zijn bij het beheer van de Website, de verwerking van inschrijvingen en de verwerking van verzoeken van gebruikers en/of de uitvoering van de met SFAM aangegane contractuele verplichtingen, ten behoeve van:

 • de levering, de uitvoering, het beheer en de kwaliteit van de gecontracteerde verzekeringsdekking en eventuele aanvullende diensten;
 • de behandeling en afwikkeling van schadeaangiften;
 • de bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, onder andere door middel van het monitoren van contracten, het doen van een melding in geval van een vermoeden van witwassen of de financiering van terrorisme en/of de bevriezing van tegoeden;
 • de bestrijding van verzekeringsfraude, hetgeen tevens kan leiden tot de plaatsing op de zwarte lijst / RSR-lijst.
 • het versturen van informatie over de aangeboden en/of gelijkende diensten of producten, dan wel de naleving en uitvoering van geldende wet- en regelgeving.

SFAM verzamelt nimmer opzettelijk persoonsgegevens van minderjarigen.

De geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens is gemeld bij de Franse gegevensbeschermingsautoriteit, genaamd: La Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL).

Deze gegevens mogen enkel met derden gedeeld worden ter voldoening aan een wettelijke verplichting.

De gegevens zijn vertrouwelijk en worden opgeslagen gedurende de volledige looptijd van het ondertekende contract dan wel de afgenomen Diensten, en de eventuele daaruit voortvloeiende gevolgen, tot uiterlijk drie jaar na afloop daarvan (dan wel de termijn die nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting).

De door SFAM verzamelde persoonsgegevens worden opgeslagen en verwerkt in Frankrijk, dan wel een ander Europees land.

Beveiliging persoonsgegevens

SFAM verbindt zich ertoe om alle benodigde maatregelen te nemen ter waarborging van een voldoende beveiligingsniveau van de persoonsgegevens. Zij zal alle technische en organisatorische maatregelen nemen teneinde een hoog niveau van gegevensbeveiliging te garanderen, in overeenstemming van de verwerkingsdoeleinden en de daaraan verbonden risico’s. SFAM zal de benodigde veiligheidsmaatregelen treffen om het risico van de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte gegevens, hetzij per ongeluk hetzij onrechtmatig, te verminderen. De verwerking van nominatieve informatie en persoonsgegevens wordt verricht in overeenstemming met de geldende Franse en Europese wetgeving ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer en persoonsgegevens.

Recht van inzage en rectificatie van persoonsgegevens en het recht van bezwaar

Overeenkomstig de geldende wet- en regelgeving met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, heeft de gebruiker een kosteloos recht van inzage, rectificatie, wissing en beperking van de verwerking van zijn gegevens, alsmede een recht van bezwaar tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens en een recht van gegevensoverdraagbaarheid.

Voorts kan de gebruiker:

 • verzoeken dat zijn gegevens worden vervolledigd (als ze onvolledig zijn) of gerectificeerd (als ze niet correct zijn). De gebruiker kan eveneens te allen tijde zijn persoonlijke (inlog)gegevens wijzigen door in te loggen en zijn account bij te werken. De gebruiker kan voorts een verzoek doen tot wijziging van zijn bankgegevens, door een e-mail te sturen naar: klantenservice@celside.com.
 • zich te allen tijde kosteloos, uitgezonderd de kosten van verzending, verzetten tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens door een e-mail te sturen naar: klantenservice@celside.com.

De gebruiker heeft ook:

 • het recht op gegevensoverdraagbaarheid, inhoudende het recht om de hem betreffende persoonsgegevens, die aan SFAM zijn verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen, zodat hij ze gemakkelijk kan bewaren of kan overdragen naar een ander informatiesysteem, om hergebruik voor persoonlijke doeleinden mogelijk te maken;
 • het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit te Brussel (GBA), indien hij meent dat de verwerking van zijn persoonsgegevens niet conform de Europese wet-en regelgeving is geschied;
 • het recht te bepalen wat er na overlijden met zijn persoonsgegevens gebeurt.

In geval van een verzoek om verwijdering of beperking van gegevensverwerking deelt SFAM de gebruiker mee dat hij geen toegang meer heeft tot de Dienst en de bijbehorende functionaliteiten.

Als de gebruiker een van voornoemde rechten wenst uit te oefenen, dan wel om een andere reden contact op wil nemen met SFAM, wordt hij verzocht een brief te sturen naar: SFAM – Afdeling Klantenservice – 1 Rue Camille Claudel CS 10141 – 26104 ROMANS SUR ISERE CEDEX, Frankrijk, of een e-mail te sturen – onder vermelding van voornaam, achternaam en telefoonnummer – naar het volgende e-mailadres: klantenservice@celside.com.

Overeenkomstig de geldende wettelijke bepalingen zal SFAM de informatie en/of de maatregelen die naar aanleiding van het verzoek van de gebruiker zijn genomen, zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen een maand na ontvangst van het verzoek, verstrekken. Deze termijn kan met twee maanden worden verlengd vanwege de complexiteit van het verzoek of het aantal te verwerken verzoeken. De gebruiker zal hiervan op de hoogte worden gebracht. In geval van weigering van inwilliging van het verzoek, stelt SFAM de gebruiker in kennis van de redenen hiervan en de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit (GBA of CNIL).

In geval van een verzoek om verwijdering of beperking van gegevensverwerking deelt SFAM de gebruiker mee dat hij geen toegang meer heeft tot de Dienst en de bijbehorende functionaliteiten.

De gebruiker is ermee bekend dat SFAM de vertrouwelijkheid en de wissing van persoonsgegevens, die door de gebruiker zelf op een door SFAM gecreëerde of gehoste website zijn geplaatst, niet kan garanderen. Een gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de gevolgen van de vrijwillige bekendmaking van persoonlijke informatie, met inbegrip van het e-mailadres of telefoonnummer.

Contact

Voor vragen over het beleid van SFAM dan wel haar Diensten, kan de gebruiker een brief sturen naar: SFAM – Afdeling Klantenservice – 1 Rue Camille Claudel, 26100 ROMANS-SUR-ISERE, Frankrijk, of een e-mail sturen naar klantenservice@celside.com. De gebruiker wordt verzocht altijd de volledige naam en adresgegevens te vermelden.

8. Cookies

Tijdens het bezoek van de Website, kan informatie met betrekking tot de navigatie van de terminal (computer, tablet, smartphone, etc.) van de gebruiker worden opgeslagen in tijdelijke tekstbestanden, zogenaamde ‘Cookies’.

Wat zijn cookies?

Een cookie is een tekstbestand, meestal bestaande uit letters en cijfers, dat op een terminal wordt geplaatst tijdens het bezoek van een website. Een cookie stelt de uitgever in staat het terminal waarop het wordt opgeslagen te identificeren. Sommige cookies zijn essentieel voor het gebruik van de Website, anderen zijn bedoeld om de weergegeven inhoud te optimaliseren. Een gebruiker kan, op elk gewenst moment, de installatie van cookies weigeren door zijn browser-instellingen aan te passen. Dit kan echter bepaalde functionaliteiten van de Website beperken of verslechteren.

Door wie kunnen cookies geplaatst worden en voor welke doeleinden?

De op de Website gebruikte cookies kunnen door SFAM en door de door haar ingeschakelde dienstverleners, met inbegrip van Google en Cloudflare, worden geplaatst. Cookies hebben verschillende doeleinden. De cookies die op de Website gebruikt worden, hebben de doeleinden zoals hierna uiteengezet.

Sociale cookies (links)

De Website bevat links naar computerapplicaties van derden, die de gebruiker in staat stellen de inhoud van onze Website te delen met andere mensen of aan andere mensen kenbaar te maken.

Dit is met name het geval bij:

 • sociale media knoppen (Twitter, Facebook, Linkedin en Viadeo)
 • twitterlijsten (Twitter)

Deze functionaliteiten maken gebruik van cookies van derden die rechtstreeks door de betreffende computerapplicatie zijn geplaatst.

Door dit soort applicatieknoppen kunnen sociale media het navigatiegedrag van de gebruiker op onze Website volgen op het moment dat de account van de gebruiker actief is op zijn terminal (open sessie) gedurende de navigatie op onze Website. Bij het eerste bezoek van de Website, wordt de gebruiker middels een banner geïnformeerd over de aanwezigheid van cookies en gevraagd het gebruik van cookies te weigeren of te accepteren.

SFAM wijst de gebruiker er op dat zij geen enkele controle heeft over de door sociale media gebruikte procedures om informatie over het navigatiegedrag van de gebruiker in te winnen op de Website en de persoonsgegevens waarover zij beschikken. SFAM raadt de gebruiker aan om het privacybeleid van deze sociale media te raadplegen om meer te weten te komen over de gebruiksdoeleinden, met name de reclamedoeleinden, van de navigatiegegevens die via deze applicatieknoppen verzameld worden.

Beheer van cookies

U kunt uw toestemming te allen tijde wijzigen of intrekken door gebruik te maken van de volgende links : wijzig mijn toestemming ; trek mijn toestemming in.

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren. De gebruiker kan cookies echter weigeren of uitschakelen door aanpassing van de browserinstellingen. Het uitschakelen van cookies kan leiden tot een verminderde functionaliteit van de Website.

Browser cookies

La configuration de chaque navigateur est différente.

De configuratie van elke browser is anders. Voor meer informatie en wijziging van de cookie-instellingen, wordt de gebruiker aangeraden de help-sectie van de browser te raadplegen:

Meer informatie over cookies

Bij zowel de GBA te Brussel, als bij de CNIL te Parijs, kan de gebruiker meer informatie krijgen terzake het identificeren, blokkeren en verwijderen van cookies en volgtechnologieën: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/ en https://www.cnil.fr/en/home

9. Beleid beheer belangenconflicten

Om het volledige beleid inzake belangenconflicten te bekijken: klik hier.

10. Misbruik melden

De gebruiker wordt verzocht contact op te nemen met SFAM bij constatering van abnormaal gedrag, illegale activiteiten dan wel schadelijke of illegale informatie.

Misbruik kan per e-mail worden gemeld op het volgende adres: afdelingkwaliteit@celside.com onder opgave van de reden van signalering en verstrekking van alle informatie en documenten die voor een goed begrip van de situatie van belang kunnen zijn.

11. Toepasselijk recht

Op deze website, en eventuele downloads vanaf deze website, is Frans recht van toepassing.

Laatste site-update : 25/10/2021

Hulp nodig ?
050 93 08 10
lokaal tarief

Wij zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9u tot 19u