Garantie

Garantie

Dit document omvat een samenvatting van de u toekomende garantie met betrekking tot het toestel dat u verstrekt is ingevolge uw contract met SFAM. De geboden garantie, die haar grondslag vindt in het Belgische Burgerlijk Wetboek, biedt een bescherming van de consument indien het ontvangen toestel niet in overeenstemming is met de overeenkomst, in welk geval de consument recht heeft op reparatie of vervanging. Een toestel is niet in overeenstemming met de overeenkomst, indien het niet voldoet aan hetgeen uiteengezet is in artikel 1649ter van het Burgerlijk Wetboek. De wettelijke garantie gaat in vanaf het moment van levering van het toestel door SFAM aan de consument en bedraagt 2 (twee) jaar voor een nieuwe toestel en 1 (één) jaar voor een refurbished toestel (toestel met dezelfde kenmerken en hetzelfde functioneren als een nieuw toestel, met uitzondering van de verpakking e.d.). Indien de klant later dan zes maanden na levering een gebrek vaststelt, dient de klant aan te tonen dat dit gebrek reeds bestond op het moment van levering. Voor een geslaagd beroep op de wettelijke garantie, dient de klant in ieder geval de nodige documenten te overleggen waaruit blijkt dat het contract van het betreffende toestel op zijn naam staat. Vervalste of gewijzigde documenten worden daarbij uiteraard niet aanvaard. In geval van non-conformiteit dient de klant SFAM zo snel mogelijk, en in ieder geval twee (2) maanden na ontdekking, te informeren. Het recht op garantie komt te vervallen indien deze termijn niet wordt nageleefd.

In geval van non-conformiteit, heeft de klant ingevolge de wettelijke garantie recht op kosteloze reparatie of, voor zover van toepassing, vervanging van het toestel (eveneens omvattende arbeidsloon en gebruikte materialen). Reparaties in het kader van de wettelijke garantie zullen verricht (of goedgekeurd) worden door de technische dienst van SFAM. SFAM benadrukt in dit verband dat – bij reparatie – opgeslagen gegevens beschadigd of verloren kunnen gaan. SFAM aanvaardt hiervoor geen enkele verantwoordelijk. Enkel de klant is verantwoordelijk voor de opslag van zijn gegevens. SFAM kan derhalve in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor het verlies of herstel van gegevens die op het betreffende toestel waren opgeslagen.

Contact

Verzoeken om aanvullende informatie of gegevens of een klacht terzake de wettelijke garantie zoals hiervoor omschreven, kunnen gericht worden aan SFAM, op één van de volgende wijzen:

  • Per post: SFAM – de Meeûssquare 35, 1000 BRUSSEL, België;
  • Door het online formulier in te vullen dat beschikbaar is via de volgende link:
    https://www.celside.com/nl-be/juridische-kennisgeving/
  • Per telefoon: 02 620 86 23 (lokaal tarief vanaf vaste lijn), bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9u tot 19u en zaterdag van 9u tot 18u (wettelijke feestdagen uitgezonderd).

Indien de klant niet tevreden is over zijn contact met de klantenservice van SFAM, kan hij een klacht indienen op de wijzen zoals beschreven in de algemene voorwaarden van SFAM, onverminderd het recht om andere stappen te ondernemen.

050 93 08 10
lokaal tarief

Onze adviseurs helpen u van maandag tot vrijdag van 09.00 u. tot 19.00 u.